Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, ianuarie 02, 2014

I like myself ! Do you like yourself ?

I LIKE MYSELF ! DO YOU LIKE YOURSELF ?

Îmi ofer cât pot de des câte ceva ce îmi place, după posibilitățile mele modeste.
Mă premiez și mă felicit deseori pe mine însumi, când consider că merit. Dau like-uri la ceea ce îmi place în mod deosebit că am scris, deoarece sunt cinstit și onest cu mine însumi. :)
Dacă eu nu îmi dau mie nimic, considerând că nu merit, cum să mă aștept la alții să îmi dea ceva ?
Adevărul este că am cam uitat în ultima vreme de asta, m-am cam... neglijat... Îmi cer scuze față de mine însumi. Bine că mi-a reamintit Mihaela B. Mersi,  Mihaela ! :)
I like me ! Do you like you ? :) Love is what we need, in the first place. All other things comes next, if you are in love. Love U <3 :)
Autoaprecierea se manifestă în practică şi prin recompensele şi cadourile pe care ţi le faci ţie însuţi, oferindu-ţi lucruri care îţi plac, care te binedispun. Tu eşti responsabilul întreţinerii tonusului tău mental pozitiv.

ID : Eu am tot apreciat, dar nu se merită, și pe mine ce să mă apreciez, m-am încrezut în oameni fără caracter și am suferit luni de zile, nimeni nu m-a căutat să vadă dacă mai trăiesc.
Am apelat și la psiholog, dar nu prea m-a ajutat. 
Acum să apreciez ?
Kato : Niciodată să nu dai vina pe ceilalți, căci tu singură alegi mereu ce relații inițiezi și cum te comporți în ele. 
Dacă intri în relații cu “oameni fără caracter” trebuie să suporți consecințele. Ce ai căutat în astfel de relații ? Un interes personal, desigur... 
Întotdeauna omul și-o face cu mâna și capul lui...  
Recunoaște și tu în mod cinstit : cine este de vină că TU te-ai încrezut în oameni fără caracter ?
“Nimeni nu m-a căutat să vadă dacă mai trăiesc”. 
Ce poate să reflecte acest lucru ?  
Lipsa ta de apreciere față de tine și ceilalți s-a reflectat asupra ta. 
Atitudinea negativă față de oameni îndepărtează toți oamenii față de tine... 
Până nu înveți să apreciezi, pe tine și pe ceilalți, nici tu nu vei fi apreciată și căutată. 
Deci, este alegerea... ta, decizia ta, și tot tu vei fi cea care vei suferi consecințele acestei alegeri...
Oamenii nu prea înțeleg, dar fiecare se recompensează și se penalizează singur, ca urmare a efectelor gândurilor și faptelor lor, a alegerilor și deciziilor lor. 
Nu există efect fără cauză, iar cauza principală a efectelor pe care le trăiești zilnic o reprezintă gândurile și faptele tale. ‘’Ceilalți‘’ reprezintă instrumentul prin care acționează efectele autotrădării de sine, dar și a prețuirii și respectului față de sine...
Cine nu se respectă pe el însuși, nu poate fi respectat nici de ceilalți, deoarece ei sunt influențați și reflectă atitudinea lui personală față de sine.
Dacă nici psihologul nu prea te-a ajutat, înseamnă că ești foarte puternic blocată în cadrul unor convingeri proprii, a unor tipare de gândire nocive. Vei scăpa de ele doar când vei conștientiza faptul că trăiești continuu consecințele a ceea ce TU gândești și faci. 
Doar tu poți să îți faci viața mai frumoasă sau mai urâtă, prin ceea ce gândești și faci, atrăgând oameni cinstiți și buni, sau necinstiți și răi, conform gândurilor, intențiilor, dorințelor tale...  

Cum poți scăpa rapid, în mod practic, dintr-un astfel de cerc vicios, în care gândurile rele atrag oameni răi și oamenii răi atrag gândurile rele, și tot așa, la nesfârșit ? 
În mod normal, prin conștientizarea determinismului cauzal descris mai sus : tu cauzezi prin gândurile și faptele tale efectele pe care le trăiești. 
Problema, însă, o constituie faptul că convingerile prea adânc înrădăcinate constituie un puternic blocaj în calea acestei conștientizări, opunând o rezistență puternică la înaintare. Recomand câteva metode ajutătoare :
1. Unde este îndreptată atenția ta, acolo este îndreptată și mintea ta, și de acolo provin și gândurile tale. Ai grijă așadar încotro îți îndrepți atenția, căci doar așa îți poți controla gândurile, și prin gânduri comportamentul : prin controlarea atenției, a punctelor tale de interes. 
Îndreaptă-ți deci atenția doar spre lucruri pozitive, idei pozitive, oameni pozitivi.
2. Învață și aplică zilnic tehnici de relaxare psiho-fizică. 
O minte relaxată într-un corp relaxat gândește mult mai bine, mai corect și mai eficient decât una tensionată într-un corp tensionat. 
În plus, natura stărilor morale și afective este în directă legătură funcțională cu starea de relaxare-încordare mentală și corporală. Iubirea se manifestă doar într-o stare de relaxare totală, iar ura într-o stare de încordare / tensionare foarte intensă. 
Relaxează-te, deci, zilnic, cât mai mult și mai profund poți, învățând tehnici specifice de relaxare, pentru a-ți umple sufletul de iubire și liniște sufletească.  
3. Selectează mediul social în care îți desfășori activitățile zilnice. Caută să colaborezi cu oameni cinstiți, onești, pozitivi, optimiști, și evită-i pe ceilalți, ne acordându-le atenție și importanță. 
Astfel vei lăsa să îți influențeze gândirea, alegerile, viața, doar pe unii, pe cei pozitivi, în mod pozitiv, blocând influențele celorlalți.
4. Citește zilnic măcar o pagină dintr-o carte sau un site care simți că emană energie pozitivă, care învață, sprijină și ajută cititorii să conștientizeze efectele gândurilor și faptelor lor. 
Poți începe și continua cu blogul meu ( http://loveblog4all.blogspot.com/ ), dacă îți pace stilul, dacă nu, caută altceva, mai potrivit ție. Zilnic !
5. Premiază-te și recompensează-te zilnic, cu lucruri mici și plăcute (o cafea, o bomboană, o prăjitură, o melodie, un film, etc.), pentru ceea ce consideri că ai făcut bine, dar și pentru eforturile tale zilnice, chiar dacă ele nu ți-au adus azi nici un succes evident sau notabil. 
Eforturile de azi contribuie la succesul de mâine. 
De aceea fiecare efort trebuie încurajat, sprijinit, și recompensat. Recompensează-te pe tine însuți, respectă-te pe tine însuți, dar și pe ceilalți, zilnic. 
Această atitudine va fi reflectată de ceilalți asupra ta...   


………………………………………………………………………………………………………………………… 
ENGLISH
I LIKE MYSELF ! DO YOU LIKE YOURSELF ?
I offer myself how often I can something what I like, according to my modest possibilities.
I often reward and I congratulate myself when I consider I deserve.
If I do not give to me, considering that I do not deserve, how can I expect to others to give ?
The truth is that I kinda forgot about that lately, I got a little... neglected myself. I apologize to myself. :)
Love is what we need first of all. All other items come afterwards, if you love. Love U.
Self-esteem manifests itself in practice through the rewards and gifts you do yourself, giving you things that you like, that cheer you.
You are responsible for maintaining your mental tone positive.
ID : I have always appreciated, but it is not worth it, and myself what should I appreciate, I trusted in some people without character, I suffered for months, and nobody has sought me to see if I live anymore.
I resorted to a psychologist, but not really helped me. How to appreciate ?
Kato: never blame others, because you are the one who always choose what relationships you initiate and how you act and behave in them. If you enter into relationships with "people without character", you must bear the consequences. What are you looking for in such relationships ? A personal interest, of course. The man always does it with his hand and his head. Recognize honestly : who is to blame that you have trusted in people without character ?
"Nobody has sought me to see if I still live". What may reflect that ? Your lack of appreciation for yourself and others reflected upon you. Negative attitude towards people removes all the people from you. Until you learn to appreciate yourself and the others, you do not will be appreciated and sought after. So, it's your choice, your decision, and you will be the one who will suffer the consequences of that choice.
People do not really understand, but each is rewarding and penalizing himself, as a consequence of their thoughts, actions, choices and decisions.
There is no effect without a cause, and the cause of the effects you daily live is represented
by your thoughts and actions.
‘’Other‘’ represents the tool by which acts of self betrayal effects, but also of appreciation and respect for oneself. Who does not respect himself, can not be respected by the others, because they are influenced and reflects his personal attitude towards himself.
If neither the psychologist didn't really helped you, it means that you are very strong locked within your own beliefs, your harmful thought patterns. You'll get rid of them only when you realize that you live continuous the consequences of what you think and do.
Only you can make your life more beautiful or ugly through what you're thinking and doing, attracting honest and good people, or bad, evil, dishonest, according to your thoughts, intentions, wishes, desires.
How can you escape quickly, in a practical way, from such a vicious circle in which bad thoughts attract bad people, and bad people attract bad'thoughts, and so on, continuous, forever ? Normally, through awareness of causal determinism, as described above : you caused through your thoughts and deeds the effects you are living. The problem, however, consist in the fact that too deeply rooted beliefs constitute a powerful blockage in the path of this awareness, opposing a strong resistance to advancement.
I recommend some helpful methods :
1. Where is your attention focused, there is directed your mind too, and from there come your thoughts. Therefore be careful where you should pay attention, because only so you can control your thoughts, and through thoughts the behavior : by controlling the attention and your points of interest. So, point your attention only to positive things, positive ideas, positive people.
2. Learn and apply daily psycho-physical relaxation techniques. A relaxed mind in a relaxed body thinks much better, fairer and more efficient than one tense in a tense body. The nature of moral and affective states is in direct functional correlation with the relexation-tension mental and physical state. Love manifests itself only in a state of total relaxation, and hate in a state of very intense tension.
So, relax yourself daily, as more and more deeply you can, by learning specific techniques for relaxation, to fill your soul with love and peace.
3. Select the social environment in which you develop the daily activities.
Work with honest people, positive, optimistic, hopeful, and avoid the others, giving them no attention and importance.
In this way you will let influence your mind, thoughts, choices, life, only by positive ones, in a positive mode, blocking the others influences.
4. Read daily even a page from a book or a website that you think that exude positive energy, which teaches, supports and help readers to aware of the effects of their actions and thoughts. You can start and continue with my blog (http://loveblog4all.blogspot.com/), if you like my style, if not look for something more suited to you. Read daily !
Read the best articles repeatedly, because repetition is a key to learning.
5. Awards and rewards yourself each day, with small and pleasant things (a coffee, a donut, a cake, a song, a movie, etc.), for what do you think you did well, but also for your daily efforts, even if they have brought you today no obvious or notable success.
Today's efforts contribute to the success of tomorrow. That's why every effort should be encouraged, supported, and rewarded.
Reward yourself, respect yourself and others daily. This attitude will be reflected by others over you...Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');