Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

duminică, decembrie 01, 2013

Mulțumirea de sine și mulțumirea celorlalți - Self satisfaction and others satsfaction

MULȚUMIREA DE SINE ȘI MULȚUMIREA ALTORA

Cineva a afirmat, cu convingere, printre altele :
“Nu-i poți mulțumi pe toți. Nu mai încerca ! Nu te poți mulțumi nici măcar pe tine. Nici nu încerca. Nu acesta este scopul vieții !
Încearcă să fii mulțumit de tine așa cum ești. Acesta este scopul vieții.”
5 de "nu". Te pune rapid pe gânduri... Clar intenționează să îți interzică ceva, să îți schimbe ceva, să îți blocheze ceva... 
Care este diferența între "a te mulțumi pe TINE" și "a fi mulțumit de TINE așa cum ești" ? 

Ambele căi caută o mulțumire de sine interioară, MULȚUMIREA TA nu-i așa ? Ambele caută mulțumirea TA. 
Să fim serioși... Să recunoaștem faptul că orice este centrat doar pe EGO, pe ceea ce este AL TĂU, A TA, este ceva… EGOIST !
Dacă nu te poți mulțumi pe tine, și nu acesta este scopul vieții, cum ai putea fii mulțumit de tine așa cum ești, și acesta să fie scopul vieții ?
1. Ce înseamnă a te mulțumi pe tine ? A face lucruri de care să fii mulțumit că le-ai făcut, și cum le-ai făcut. Poți să fii 100 % mulțumit de tot ceea ce ai făcut până acum ? Nu. Și este normal și firesc, deoarece nimeni nu este perfect, și nu gândește și nu acționează în mod perfect. 
2. Ce înseamnă a fi mulțumit de tine așa cum ești ? A fi mulțumit de cum arăți, de personalitatea ta, caracterul tău, temperamentul tău, istoria ta personală, trecutul tău glorios, inteligența ta, de modul tău de gândire, de modul tău de a te comporta, reacționa în orice ocazie. 

Poți fi 100 % mulțumit de tine așa cum ești ? Nu. Și este normal să fie așa, căci nu ești perfect, ci experimentezi tot felul de experiențe de viață, zilnic, în scopul perfecționării tale continue. Nu am întâlnit niciodată, în toată viața mea, nici măcar un singur om 100 % mulțumit de el așa cum este el.
Dacă ar exista un om 100 % mulțumit de el însuși așa cum este el, continuu, ce motivație ar mai avea de a acționa, căci în deplina sa mulțumire nu ar mai avea nevoie de nimic, nici o dorință, nimic de... împlinit. 

El nu ar mai dori să evolueze cu nimic, fiind deplin mulțumit cu nivelul său evolutiv, care este, cum este...
Imaginează-ți că ai avea un astfel de copil, care ți-ar spune să… îl lași în pace, deoarece el este deplin mulțumit așa cum este el, și că nu are nevoie de nimic, nici de sfaturile și educația ta, nici de a altora, refuzând să mai asculte de altcineva. 

Ai fi, oare, un părinte deplin mulțumit de mulțumirea de sine a copilului tău, care de fapt s-ar separa astfel de tine și de întreaga societate, rămânând un… retardat mintal ? 
Cazul copiilor crescuți în sălbăticie, de animale, separați de societate și educația socială, este reprezentativ : toți copii au stagnat în evoluția lor psihică, rămânând retardați mintal. 
NIMENI NU POATE EVOLUA PSIHIC DACĂ SE SEPARĂ DE INFLUENȚA SOCIETĂȚII, DACĂ REFUZĂ EDUCAȚIA SOCIALĂ.
Nu există mulțumire de sine deplină continuă. 

Ea poate fi doar momentană, clipele de mulțumire deplină alternând cu multe momente de mulțumire mai puțin deplină,  momente de nemulțumire, mai mult sau mai puțin intense, variabile în intensitatea lor. 

"În tot ce faci nu ești singur, ești UNICAT."
Hmmm… ce înseamnă :  “În tot ce faci nu ești singur” ? Că tot ceea ce faci este influențat de acțiunile celor din jurul tău. Că ceea ce faci nu faci de unul singur, doar pentru tine, ci se înscrie în cadrul mai larg al acțiunilor sociale, al sferei de interese sociale, ce conține interesele tuturor. 

Fiecare om poate fi privit ca un unicat, prin prisma deosebirilor, dar privind prin prisma asemănărilor, vei putea detecta prezența clară a unor elemente comune care ne leagă și ne unesc, sistemic,  asemănător celulelor ce formează un organism. 
Toți suntem membri aceleiași specii umane, părți componente ale aceluiași sistem de ordin superior. Ca și celulele unui organism, ne naștem, dăm naștere altor ‘’celule‘’, și apoi murim, sistemul organic continuând să existe, deși toate ‘’celulele‘’ mor, deoarece ele nu se nasc și nu mor toate în același timp, sincronizat.
Devine astfel evident faptul că, precum binele organismului depinde de binele fiecărei celule, și binele sistemului numit ‘’omenire‘’ depinde de binele fiecărui om. Binele fiecăruia este strâns legat astfel de binele tuturor celorlalți, influențându-se reciproc, fiind în strânsă interdependență.
Concluzia : mulțumirea, starea de mulțumire a fiecărui om, este influențată, și în strânsă interdependență cu mulțumirea tuturor celor din jurul său.  

Așadar, îndemnul: “Nu-i poți mulțumi pe toți. Nu mai încerca ! Nu te poți mulțumi nici măcar pe tine. Nici nu încerca. Nu acesta este scopul vieții ! ”, este profund eronat, autodistructiv, fiind contrar realizării mulțumirii generale, alcătuită din suma mulțumirilor individuale. 
Tu ești îndemnat să nu contribui activ la mulțumirea altora, a celorlalți, și nici măcar la a ta proprie, ci să adopți o stare pasivă de automulțumire, prin autosugestie. 
Și legea determinismului cauzal evidențiază faptul că nu poți obține ceva (mulțumirea) din nimic, și legea compensării evidențiază că nu poți obține o compensare (mulțumire), dacă nu oferi nimic în schimb, spre mulțumirea altora…
“Nu încerca să-i mulțumești pe toți. Nu vei reuși. Pentru că nici ei nu se pot mulțumi pe ei, neavând habar ce vor de la ei și de la viața lor.”
Ce negativistă și pesimistă viziune asupra oamenilor... Ceilalți oameni… Este vorba de un exces prezentat aici, dar nu excesele reprezintă regula. 
Regula este : mulțumește-te continuu pe tine și pe cei din jur, atât cât știi și poți, fără să forțezi nota, fără a te sacrifica inutil, autodistructiv, și vei primi, în compensare, de la cei din jur, lucruri care vor contribui la mulțumirea ta, continuu...
“A mulțumi pe ceilalți nu e viață. Dar mulțumirea de sine îți poate da energia de a face tot ceea ce ți-ai propus, iar ceilalți au spus că nu e posibil. Iar pentru aceasta poți să mulțumești !...”
Egoism, autodistructiv, separare de ceilalți, izolare, neîmpărtășire,...
Fiți serioși. :) Fiți realiști. Fiți atenți la logica raționamentelor, când citiți și dați mai departe tot felul de aberații cu iz psihologic și spiritual...

Citeşte şi "Fii tu însuți, dar lasă-i și pe alții să fie..."
Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/

………………………………………………………………………………………………………………………
Self satisfaction and others satisfaction
Someone wrote among other things :
"You cannot satisfy everyone. Stop trying ! You cannot even thank yourself. Do not even try. This is not the purpose of life ! Try to be happy with yourself as you are. This is the purpose of life. "
Five negations. This makes me think... Clearly intends to prohibit something, change something, to block something.
What is the difference between ‘’to satisfy yourself‘’ and ‘’to be happy (satisfied) with you as you are" ? Both ways are looking for satisfaction, inner self thankfulness, is not it ? Both seek your thankfulness.
Let's be honest and admit that anything is only focused on Ego, centered on what is yours, is something... selfish ! Here it‘s about your satisfaction, and your atitude about others satisfaction.
If you cannot satisfy yourself, and that is not the purpose of life, how could you be happy with yourself as you are, how could be this the purpose of life ?
1. What does it mean to satisfy you ? Things to do in order to be satisfied that you have made, and how you've done. Can you be 100 % satisfied with everything you've done so far ? No.
That‘s normal and natural, because no one is perfect, and nobody thinks and acts in a perfect way.
2. What does it mean to be happy with yourself as you are ? Being satisfied how you look, your personality, your character, your temperament, your personal history, your past, your intelligence, your way of thinking, the way you behave and react in any occasion. Can you be 100% satisfied with you as you are ? No. It is normal to be so, because you are not perfect. You are experiencing all sorts of life experiences, daily, for the purpose of yours continue evolution.
I have never met in my life, not even a single man 100 % happy with it, as he is. If it could exist a man 100 % pleased with himself as he is, continuously, what motivation would he have to act, and in what sense ? In its full self satisfy he would no longer have needed of nothing, no desire. He would like to evolve with nothing, being fully satisfied with his
evolutionary level, which is how it is.
Imagine that you have such a child, who would say to leave him alone in peace because he is fully satisfied as he is, and he doesn't need anything, any advice, your or others education, refusing to listen and obey to someone else. You would be the one parent fully satisfied with your child‘s thankfulness and self-esteem, which actually would separate him from you and the whole society, while remaining a mentally retarded ? The cases of children reared in the wild, separated from society and social education, grown up with wild animals, are representative : all children have stagnated in their mental development, remaining mentally
retarded. No one can mental evolve if it separates from the influence of society, refusing social education.
Nobody can be continuos full satisfied. It can only be momentary, moments of full satisfy (contentment) alternated with many moments of less than full, moments of dissatisfaction, discomfort, more or less intense, variable in their intensity.
"In everything you do you are not alone, you are unique.‘’
Hmmm ... What does it mean: "In everything you do you are not alone" ? That ‘’everything you do‘’ is influenced by the actions of those around you. That what you do, you do not it by yourself, just for you, because is integrated into the broader framework of social action, the social sphere of global interests.
Every man can be regarded as unique in terms of differences, but looking through the prism of similarities you can detect the presence of certain common elements that bind us and unite us, systemic, like the cells that make up an organism. We are all members of the same human species, parts of the same higher order system, as cells of a body. As the cells of an organism, we are born, we give birth to other "cells", and then we die. The organic system continues to exist, although all "cells" die because they are not born and do not die all at the same time, synchronized.
Thus becomes clear that, as well as the good of the body depends on the good of each cell, the good of the system called "mankind" depends on the good of every man. Everyone's welfare is closely linked to welfare of all others, influencing one another, being in close interdependence.
Conclusion: contentment, satisfaction of each individual state is influenced and interrelated with contentment of all those around him.
So, exhortation : " You cannot please everyone. Stop trying ! You cannot even thank you. Do not even try. This isn‘t the purpose of life !", it is deeply wrong, destructive, being contrary to achieve general satisfaction, consisting of the sum of individual satisfactions. You are urged not to contribute actively to the others satisfaction, and even to your own, but to adopt a passive state of complacency through autosuggestion.
Causal determinism law is highlighting the fact that you cannot get something (satisfaction) from nothing, and the law of compensation shows that you cannot obtain a compensation (satisfaction), if you do not offer anything in return to others.
"Don't try to satisfy them all. You will not succeed. Because they cannot satisfy them, having no idea what they want from them and from their lives. "
A negative and pessimistic vision about people. Other people... It is an excess presented here, about trying to satisfy all the people, but not the excess is the rule.
The rule is : thank you and others continually, as you can, without forcing the note, without unnecessarily self-destructive sacrifice, without stress, and will receive in compensation from others around you things that will help you to be satisfied, continuous.
"It's not a life, pleasing others. But complacency can give you the energy to do what you have proposed, while others said that‘s impossible. For this you can thank !"
Selfishness, self-destructive separation from others, isolation, unimparting...
Be serious, realistic, careful logical reasoning when read and pass on all kinds of psychological and spiritual aberrations...

Fii tu însuți, dar lasă-i și pe alții să fie...

Am citit multe îndemnuri adresate altora, de "a fi tu însuți", care, apoi, erau urmate de o serie de... principii și reguli privind ce înseamnă a fi tu însuți, din perspectiva... autorului îndemnului. :) Eu spun că este o greșeală să ÎNDEMNI pe cineva să fie el însuși, în sensul, citez : "FII TU ÎNSUȚI, FERICIT ȘI ÎMPĂCAT, INDIFERENT DE CIRCUMSTANȚELE EXTERIOARE !", ca după aceea să îi trasezi o serie de... REGULI PROPRII PRIVIND CUM AR TREBUI SĂ GÂNDEASCĂ ȘI SĂ SE COMPORTE ! :) Este de-a dreptul... amuzant... :) Fii cum vrei să fii, cum simți că este mai bine pentru tine, însă fii așa cum spun eu, că eu știu mai bine decât tine ! :D Este o contradicție, bine-nțeles...
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');