Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

sâmbătă, noiembrie 23, 2013

Mentorul, Învățătorul Spiritual și Interesul Personal - The Mentor, The Spiritual Teacher, And Personal Interest


Libris.ro

MENTORUL, ÎNVĂȚĂTORUL SPIRITUAL ȘI INTERESUL PERSONAL

Cel ce hrană spirituală împarte, niciodată nu va putea satisface pe toată lumea, deoarece gusturile și pretențiile sunt foarte variate, și foamea foarte mare...
Pescarul cu experiență folosește momeala potrivită pentru o anumită specie de pești pe care vrea să îi... hrănească.
În orice acțiune pe care un om o întreprinde, există un interes personal. 
De unde provine acest interes, pentru ‘’pescarii de oameni‘’ din domeniul spiritualității, și ce sunt ei, de fapt ?
1. Egoistul acționează clar din interes personal. Altruistul acționează în scopul de a face bine altora. Dar binele altora întotdeauna se răsfrânge asupra binelui personal, căci există un bine comun al oricărui grup uman, familie, cercul rudelor, al prietenilor, al colegilor, și al oricărei alte comunități umane. 
Interesul global al altruistului referitor la binele general, în care este inclus și cel personal, poate fi însă mai mult sau mai puțin conștientizat, fiind însă întotdeauna prezent în subconștientul său. 
Cine face bine altora, și lui își face, inevitabil, și orice altruist “simte” asta. 
Cel ce neagă, însă, în fața altora, susținând că el face bine altora absolut necondiționat, este în mod evident un om fals, fățarnic, sau inconștient...
Atenție, însă, la următorul aspect : există oameni care par egoiști, deoarece au deosebită grijă de ei înșiși, de împlinirea lor personală, și sunt invidiați pentru asta, deși nu creează prejudicii nimănui, și nu refuză sprijinul și ajutorul solicitat. 
Nu uitați că, în sfera binelui comun, binele personal contribuie la binele general, căci cu cât cuiva îi merge mai bine, cu atât mai mult poate ajuta pe cei cărora nu le merge prea bine. 
În mod real, conform definiției, egoist este doar cel ce manifestă preocupare exagerată față de propria persoană și de interesele personale, în dauna intereselor și drepturilor celorlalți (a comunității).

2. ‘’Pescar de oameni‘’, în viziunea mea, este orice mentor sau învățător spiritual care încearcă să atragă pe alții să se hrănească din învățătura pe care el o ‘’împarte‘’ altora. 
El momește oamenii pentru a deveni adepți ai învățăturii sale, pe care o consideră a fi cea mai bună, corectă, utilă, eficientă, etc. 
El se ‘’hrănește‘’ energetic din această activitate, simțind o împlinire personală, cu cât mai mulți adepți reușește să strângă în jurul său, ca și cum un pescar ar aduna pești din râuri și oceane pentru a îi strânge în balta sa personală, colectând icrele lor. 
El le dă de mâncare, peștii îi dau icre, și totul este ok.
Plasa de pescuit a pescarului este dogma (teoria) mentorului, care învăluie mintea oamenilor într-o țesătură de idei și raționamente strâns legate între ele... 
Analogie puțin forțată, dar... foarte sugestivă...
Ai întâlnit vreun mentor care să nu aibă o dogmă și o atitudine dogmatică ? 
Excepțiile întăresc regula...
DÓGMĂ (‹ fr., lat.; gr. dogma „opinie, hotărâre”)
1. Sensul inițial: „ceea ce este bun”.
2. Termen specializat folosit de autorii clasici pentru a desemna învățăturile propuse de diferite școli filozofice sau decretele autorităților publice.
3. (În sens religios) În perioada patristică, învățătura creștină în opoziție cu învățăturile filozofilor. În accepțiunea actuală creștină reprezintă adevărul religios stabilit de Biserică pe temeiul revelațiunii divine, exprimând „regula fidei” sau „quae creditur”, conținutul obiectiv, normativ și unitar al mărturisirii de credință.
4. (În sens filozofic) Teorie admisă de o anumită școală filozofică ( ex. d. școlii stoice). P. ext. (În sens peiorativ) Teză acceptată în mod necritic, neargumentată și neverificată de experiență. Sursa: DE (1993-2009)
Este firesc ca un om să susțină doar lucruri în care crede cu adevărat, acestea făcând parte din sistemul său de credințe și convingeri personal.
Este normal ca orice mentor să aibă o atitudine dogmatică, într-o anumită masură, variabilă de la caz la caz. 
Dar este la fel de normal ca oamenii să înțeleagă faptul că orice teorie, a oricărui mentor, este încărcată de subiectivism, oglindind în mod inerent ceva din personalitatea fiecăruia. 
Abilitățile de comunicare și relaționare, carisma
mentorului, influențează în mare măsură căutătorii de învățătură spirituală, de multe ori chiar în mai mare măsură decât calitatea învățăturii comunicate, însăși...
Privind diferiţi oratori care practică mentorat în domeniul spiritualităţii, putem observa că există un.... tipar care "prinde la public", privind cei mai apreciaţi învăţători.
Este vorba aici de "public speacking" (vorbitul în public), de anumite legi şi principii general valabile pentru toată lumea.
De exemplu, pentru predicatori există modelul fluctuaţiei vocii, care merge de la exprimarea cu voce joasă şi aproape şoptită până la a striga la public, la fel şi cu mişcarea pe scenă.
Pentru mentorii de tip Guru, marii înţelepţi, este folosit cu succes vorbitul calm, cu pauze în momente cheie, cu voce mai joasă, cu prelungirea unor cuvinte cheie, şi păstrarea unei poziţii imobile, fixe. 
Înţeleptul exercită astfel un efect... hipnotic asupra audienţei, o aduce în stare de transă, mai mult sau mai puţin profundă, în funcţie de abilităţile fiecăruia.
Efectul este... relaxant, calmant, plăcut, iar noi, cei ce am citit câte ceva din... psihologie, ştim din cercetările efectuate de până acum, că aproape 80% din influenţa exercitată de un vorbitor se datorează... felului în care vorbeşte, şi doar cam 20% conţinutului a ceea ce spune, transmite el, informaţiei prezentate... 
Poţi observa acest tipar la Osho, Sadhguru, Papaji, Moji...
Acest model nu seamănă deloc cu cel folosit de prezentatorii de conferinţe pe teme de dezvoltare personală, care adoptă un model dinamic de prezentare, pentru a ţine atenţia publicului trează, captivă...
Modul de prezentare, însă, este în acord cu conţinutul.
Un Guru, un înţelept, prezintă în mod cât mai simplu adevăruri universale, ceea ce un orator din domeniul dezvoltării personale nu prea poate, căci temele sale sunt mai... stufoase, mai ştiinţifice, mai greu de asimilat...
De aceea, oratorii se... agită, se mişcă, dau din mâini, fluctuează vocea, ca nu cumva publicul să... adoarmă... :) 
Dar, dacă vei studia pe marii oratori, vei observa faptul că cei înţelepţi, care au atins un anumit nivel de înţelepciune, tind să "alunece" în modelul de prezentare al înţelepţilor care prezintă teme de interes spiritual, chiar conţinutul prezentărilor lor tinzând să alunece în domeniul spiritualităţii...
Personal simt o empatie şi afinitate deosebită cu Sadhguru, vezi playlistul al doilea de mai jos...

buzzle.ro

Playlistul meu "Guru, Mentorul, Învăţătorul"
katona nicolae (93 de videoclipuri mai 2016)


Sadhguru   katona nicolae  (203 videoclipuri iunie 2016)
………………………………………………………………………………………………………………………
THE MENTOR, THE SPIRITUAL TEACHER, AND PERSONAL INTEREST
He who spiritual food shares, will never be able to satisfy everyone, because tastes and demands are very different, and hunger is really great...
Experienced fisherman uses suitable bait for species of fish he wants to... feed them.
In any action there is a personal interest.
Where comes this interesting from, for "fishers of men" in the field of spirituality, and what are they really ?
1. Clearly selfish acts of self-interest. Unselfish acts in order to do good to others. But the good of others always correlates directly related to the personal good, because there is a well of any human group, family, circle of friends, relatives, colleagues, and of any other human communities.
The altruist’s global interest for general good, in which is included his personal good, however, can be more or less aware, but always present in his subconscious mind. Who's doing good to others, he does to him, too, inevitably, and any altruistic "feels" it. One who denies it, however, in front of others, claiming that he is doing good to others absolutely unconditionally, is clearly false, hypocrite, or is an unconscious man.
Attention, however, to the following aspect : there are people who seem selfish because they have special care of themselves, of their personal fulfillment, and are envied for it, although it does not create harm to anyone, and do not refuse help and support requested.
Do not forget that, in the sphere of the common good, the personal good contributes to the general good (welfare), because the more someone is doing better, the more can help those who do not go too well.
In real mode, as defined, selfish is only the one who is exhibiting excessive concern for his own person and personal interests, to the detriment of the interests and rights of others ( the community ).
2 . "Fisher of men" in my vision, is any mentor or spiritual teacher who is trying to attract others, to feed from the teaching that he shared others. He lures people to become followers of his teaching, which he considers to be the best, fairest, accurate, correct, useful, helpful, efficient, etc. 
He feeds with the energy of this activity, feeling personal fulfillment, the more followers manages to gather around him, as a fisherman would gather fish from rivers and oceans, to gather them in his personal pool, collecting their eggs. He gives them food, they give him fish roe, and everything is ok. Fisherman's net is mentor’s dogma, that envelops people’s minds in a web of ideas reasoning interlinked. Analogy a bit forced, but... very suggestive.
Have you encountered any mentor that does not have a dogma and dogmatic attitude ?
Exceptions strengthen the rule.
DÓGMĂ (‹ FR., lat.; gr. dogma "opinion, judgment")
1. Original meaning : "what is good".
2. Specialized term used by classical authors to describe the teachings proposed by different
philosophical schools or decree authorities.
3. (In the religious sense) During the patristic period, Christian doctrine in opposition to the teachings of philosophers. In current Christian usage, represents the truth established by church on the basis of divine revelation, expressing the "regula fidei" or "quae creditur", the objective, regulatory and unit of the confession of faith.
4. (In the philosophical sense) Theory of a particular philosophical school (ex. d. stoic school). P. ext. (in the pejorative sense) the thesis accepted uncritically, unjustified and not verified by experience. Source: (1993-2009)
It is natural for a man to support only things they really believe because they are part of his personal system of beliefs and convictions.
It is normal for any mentor to have a dogmatic attitude, to some extent, vary from case to case.
But it is equally normal that people understands that any theory of any mentor is loaded of subjectivity, inherently mirroring something of each personality.Communication and relationship skills, charisma mentor, greatly influence seekers spiritual teaching, often even greater than the quality of teaching communicated itself.  

Cărţi despre Meditaţie:  http://bit.ly/1WWvFRT ; http://bit.ly/1WWxcHO ; http://bit.ly/1WWyRNm ; 
http://bit.ly/20RmXD1

Cărţi despre Relaxare:   http://bit.ly/1WWwv15 ; http://bit.ly/20RnBk1 ; 
http://bit.ly/1WWxPRs

Vezi şi Playlistul meu YouTube "Meditaţia"
(229 videoclipuri iunie 2016)


32 videoclipuri iunie 2016Interlink.ro

Religie si spiritualitate - filme DVD:  http://bit.ly/24cNN9o ; http://bit.ly/24eyWeH ; 
În limbi străine: http://bit.ly/1Vo2lCL ; 
Minte-trup-spirit (limbi străine): http://bit.ly/24ezBg4

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :https://www.facebook.com/notes/806080502769226/
-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde

-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email
-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Vizitează marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate): http://youtube.com/user/katonanico
FILME DOCUMENTARE, PSIHOLOGICE, SPIRITUALE...

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:Subscribe to Spirit by Email
-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Accesează acest link pt o ofertă mai completă de magazine, unde găseşti tot ce vrei:  https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ 
Mulţumesc !
Cel.ro

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');